• coop

CONSTRUÏR UNA CASA: QUIN COST TÉ?

Actualizado: 3 dic 2020

Si t has plantejat construir-te una casa una de les primeres coses que et preguntaràs es : quant costa construir una casa ?


Construir una casa es un procés complex, costós i que te una certa durada en el temps.

Hem de tenir clar quin es el procés i duració des de la primera vista amb l’arquitecte fins l’entrega de les claus al propietari. A més previsió menys sorpreses i més control de costos. Per tant hem de tenir clar quin son el conjunt de passos que hem de seguir.

La previsió es fonamental en cadascuna de les etapes : en la redacció del projecte , en la coordinació i execució de l’obra però també en els assumptes burocràtics o legals.

El pressupost per l’execució d’una casa pot ser molt variable però amb aquest exemple extret d’un projecte tipus podràs fer-te una idea de com funciona tot el procés.


EXEMPLE D'HABITATGE UNIFAMILIAR

Superfície : 160 m2


01_PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

Inclou tots els costos d’executar cadascuna de les partides que trobem en els amidaments del projecte.

Aquest pressupost es molt variable i depèn de factors com la superfície de l’habitatge la superfície d’urbanització publica o privada, la qualitat del materials i acabats, la complexitat de la construcció, les característiques del terreny i la qualitat de l’empresa constructora.

El valor aproximat del pressupost d’execució material per un habitatge unifamiliar es de 750-900 euros/m2 d’habitatge construït. Si volem qualitats superiors o edificar en terrenys topogràfics complicats el preu s’incrementarà.

PEM 800 euros/m2

128.000 euros


02_DESPESES I BENEFICIS DEL CONSTRUCTOR

En contractar l’empresa constructora aquesta parteix dels plànols i amidaments del projecte partir dels quals elaboren el pressupost de contracta que sol ser un 19% superior al pressupost d’execució material ja que inclou despeses generals d’obra ( 13%) i el benefici dels constructor ( 6%). El constructor s’encarregaria de la fonamentació, l’estructura, distribucions interiors, revestiments, fusteries, coberta, façana aïllaments, instal.lacions, etc.

L’IVA aplicat a l’autopromoció es del 10 % del pressupost de contracte.


PEC 952 euros/m2

152.320 euros

Subtotal amb IVA 10% 167.552 euros


03_HONORARIS DELS TÈCNICS

Estudi topogràfic

Descriu la geometria exacta de la parcel·la on es construeix la casa. El seu preu oscil.la entre 250-1.000 euros depenent de la situació i dimensions del terreny

500 euros


Estudi geotècnic

Descriu les característiques del terreny i es necessari per dissenyar una fonamentació adequada. El seu preu sol oscil·lar entre 500-1.500 euros.

750 euros


Projecte bàsic i d’execució

Els honoraris de l’arquitecte per la redacció del projecte bàsic i executiu son variables en funció de cada arquitecte solen rondar entre un 6-15% del pressupost d'execució material

8.960 euros


Direcció obra

El director de l’obra (arquitecte)

El director de l’execució ( arquitecte tècnic)

El coordinador de Seguretat i Salut ( arquitecte tècnic)


Els honoraris d’arquitecte i arquitecte tècnic solen rondar sobre un 5 % del pressupost d’execució material de l’obra.

6.400 euros

Subtotal amb IVA 21% (3.225)

18.585 euros


04_LLICENCIA MUNICIPAL

Normalment trobem dos tipus de taxes que varien en funció de cada ajuntament

Taxa per llicencia urbanística_ Té com a objectiu controlar l’adequació del projecte al que estableix la normativa municipal. Pot rondar entre 1-3% del Pressupost d’Execució Material.

3.840 euros


Impost sobre construccions, instal.lacions i obres _ Es tracta d’un permís per poder iniciar l’obra i ronda el 4% del Pressupost d’execució material.

5.120 euros


05_ESCRIPTURA PER OBRA NOVA

Al finalitzar l’obra es passen pel notari les escriptures i s’han de registrar en el Registre de la Propietat. Els honoraris del notari i registrador s’estipulen mitjançant aranzels impostos per llei. La suma d’ambdós està al voltant d’un 5% del valor de l’immoble.

1.500 euros


06_PLANOL GEOREFERENCIAT PEL TOPOGRAF


07_TAXA PER LLICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

Els ajuntaments comproven que les obres s’han realitzat conforme al projecte que es va presentar inicialment per la sol·licitud de la llicencia d’obres. Si el cost final ha variat pot haver-hi un reajustament d’aquest impost

1.800 euros


08_CÈDULA D’HABITABILITAT

Serveix per que la comunitat autònoma comprovi el compliment de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge

100 euros09_CERTIFICAT ENERGÈTIC

120 euros


10_ALTA DE SUBMINISTRES

El més habitual es comptar sobre uns 200 euros per cadascun dels subministraments: aigua, llum, gas i telecomunicacions

600 euros


485 visualizaciones0 comentarios